All Mid Lengths

6'6" MV2 #7255

$1,390

6'4" MV2 #7046

$1,590

6'10" MV2 #4070

$1,590

7’6” Utility Mid #7099

$1,690

7’6” Utility Mid #7231

$1,690

7’4” Utility Mid #7229

$1,690

7'2" Utility Mid #6685

$1,690

7'10" Utility Mid #6761

$1,690

7’4" Utility Mid #6773

$1,690

7’5" Utility Mid #5763

$1,690

7’2” Utility Mid #6696

$1,590

6'8" MV2 #6177

$1,590

7’2" Utility Mid #5537

$1,790

7'2" Long Fish #5802

$1,640

6’6” MV2 #7254

$1,590

6’10” MV2 #7050

$1,590